Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tornerai
gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
Tornerai
Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość. Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej myśleć. Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, ze warto było czekać.
— M.Stuhr
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
Tornerai
Kiedy piszę do Ciebie, znaczy to, że tęsknie za Tobą. Kiedy nie piszę, wiedz, że chcę abyś to Ty tęsknił za mną.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
Tornerai
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
Tornerai
Reposted fromMoonTide MoonTide viahajskul hajskul
Tornerai
3605 57ad
Reposted fromparadiso paradiso
Tornerai
5926 eda8 500
Reposted fromkonwalia konwalia viastylish stylish
Tornerai
Tornerai
5855 339a
Reposted fromthe-new-beyonce the-new-beyonce viajadex jadex
Tornerai
3959 2dcc 500
hobby.
Reposted fromklaudzik klaudzik viajadex jadex
Tornerai
9287 b118
Reposted fromnaich naich
Tornerai
2813 8334
Reposted fromtagira tagira viacoffee coffee
Tornerai
0684 9fc5
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope vialexi lexi
Tornerai
1859 38cc
Reposted fromsweety-creatures sweety-creatures viapetro petro
Tornerai
0503 059c
Reposted frommeem meem viawrajt wrajt
Tornerai
Tornerai
7637 3eab 500
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viaaleksandraky aleksandraky
Tornerai
Nad wszystkim, co robię, unosi się niezłomne poczucie ironii.
— Morrison
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viatwice twice
Tornerai
4000 5ec0
Reposted frombluedeath bluedeath viatwice twice
Tornerai
8106 bf82
Reposted fromalaja alaja viafollowed followed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl